Damas de Noche 1920

Paul Thesing
Paul Thesing
Damas de Noche, Mulos
Damas de Noche, Villa Rosa Barcelona